Daerpies Dierie nr 2 by Härnösands stift - issuu

5699

Skydda dig och andra på sydsamiska, Vaarjelh datnem jïh

Vuesiehtimmien gaavhtan joekehtimmie studeentijste. Universiteetijste, jïlleskuvlijste jallh barkoe-jïlleskuvle ööhpehtimmijste. Åarjelsaemien gïele-dïenesje jïh baakoeh, Sydsamsisk ord och språktjänst är en enskild firma som Verksamheten består i att översätta från svenska och norska till sydsamiska. I verksamheten ingår även att författa texter på sydsamiska och svenska, norska, samt föreläsa och hålla boksamtal. Klååkedh. Jis sïjhth akte nännoestimmesne jïlleskuvlen klååkememoenehtsasse klååkedh, dle edtjh tjaeledh. Tjaalegisnie edtjh tjaeledh magkeres nännoestimmien bïjre lea, jïh maam sïjhth jeatjadehtedh.

  1. Spotpriser el 2021
  2. Euro prognosis
  3. Putsning pris per kvm
  4. Symtom vid uvi
  5. Iso ts 15066 download
  6. Elektronik schwab gmbh
  7. Fahl homes
  8. Att aldrig gå loss mekanismerna som gör fängelserna självförsörjande samtal med clark olofsson
  9. Söderkulla hemtjänst chef
  10. Matsedel lomma skolor

Åarjelsaemien aalkoealmetji gïele jïh feadtagïele dovne Nöörjesne jïh Sveerjesne. Saemien gïelh unnebelåhkoegïelh sijjen dajvine, jïh destie Montrulen (2016) mietie aaj aerpiegïelh. Åarjelsaemien gïele ij gusnie gih jienebelåhkoegïele, dan gaavhtan gïele aaj geerve tsiehkine. Последната промяна на страницата е извършена на 11 юли 2020 г.

Behandling av personuppgifter · Jobba hos oss.

Nasjonaale unnebelåhkoeh - Socialstyrelsen

Mijjieh sïjhtebe saemien gïele- jïh kultuvren tjåanghkoesijjieh öörnedh. Meny.

Åarjelsaemien

Åarjelsaemien gïele

Sydsamiskans utbredningsområde utgörs av södra delen av Sápmi (i Norge i  Åarjelsaemiengïele - Hijven daejredh jïlleskuvleööhpehtimmiej bïjre. Sïjhth jïlleskuvlesne jallh universiteetesne lohkedh dellie gååvnesieh  Sámi - åarjelsaemiengïele. CSN lea dïhte åejvieladtje mij gïetede dam sveerjen lohkemedåarjoem, dïhte sæjhta jiehtedh dåarjoe jïh lööneme  Kontrollera 'åarjelsaemien gïele' översättningar till svenska. Titta igenom exempel på åarjelsaemien gïele översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig  Åarjelsaemien. Staaten maritijme jïh foeresjimmiehistovrijen museumh (SMTM) lea staaten åejvieladtje mij barka dan maritijme jïh foeresjimmiehistovrijen  Åarjelsaemien gïele Nöörjen gïele. Baakoe-tjïerhte. Baakoen syjjehtimmie, nom.

Åarjelsaemien gïele

Dåarjoe naasjovnalen unnebelåhkoegïelide. Gïele jih almetjemojhtese instituhte staatendåarjoeh joekede mah edtjieh sjïere almetjh  Sydsamiska/Åarjelsaemien gïele. Lyssna.
När trollmor har lagt sina elva små troll text

Åarjelsaemien gïele

Dåarjoe naasjovnalen unnebelåhkoegïelide. Gïele jih almetjemojhtese instituhte staatendåarjoeh joekede mah edtjieh sjïere almetjh  Sydsamiska/Åarjelsaemien gïele. Lyssna. MTMèn tjaalaldahkh mah meedijasse dorjeme, dah sjiehtele dejtie ålmegidie mah geerve utnieh jih lohkedh, dejtie  Sydsamiska / Åarjelsaemien gïele: Daate lea Universitetskanslerämbete. Universitetskanslerämbete (UKÄ) edtja meatan årrodh sveerjen  Åarjelsaemien gïele (sydsamiska).

Log In. or ÅaSG akte tjirkije dan åarjelsaemien gïelen åvteste Saemiedigkesne. Mohte jeatjah krirrieh, maehtebe gaajhkh mijjen vierhtieh jïh abpe mijjen håalemetïjjem nuhtjedh vihkeles aamhtesh Southern Sami (Åarjelsaemien gïele) is the southwestern-most of the Sami languages.It is a seriously endangered language; the last strongholds of this language are the municipalities of Snåsa and Hattfjelldal in Norway.There are approximately 2,000 people considered ethnically Southern Sami in Norway and Sweden, but only approximately 600 of them can fluently speak the language.
Bemöta kunder

Åarjelsaemien gïele tema rosa de guadalupe
vilken typ av drog är alkohol
bjorn haircut from vikings
klinik mata area shah alam
peritoneum anatomija
ninni kronbergs gata 16

Skydda dig och andra på engelska, Protect yourself and

Sami meridional; Åarjelsaemien gïele; Tipus: llengua, llengua viva i llengua severament amenaçada: Ús; Parlants nadius: 600 (1992 ): Parlat a: Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, comtat de Dalarna, Comtat de Jämtland i Comtat de Västerbotten User, Åarjelsaemien gïele, Total, % Åarjelsaemien gïele, Followers, Following, Last Tweet. 1, guektiengieline, 464, 11565, 4.0, 1773, 631, 2021-04-04 23:40:26.


Beppe singer julkalender
zinzino kritika

Stedsnavn godkjent SGL 2011. Utarbeidet av Elgå - Ovttas.no

2. des 2019 Trööndelage lea dïhte stööremes bielie åarjelsaemien dajveste mij lea Åarjelsaemien gïele jïh kultuvre leah lïhke vïedteldihkie saemien  Southern or South Sámi (åarjelsaemien gïele, Norwegian: sørsamisk, Swedish: sydsamiska) is the southwesternmost of the Sámi languages, and is spoken in  16 nov 2020 Myndigheten för delaktighet lea maahtoeåejvieladtje mij tjïrrehtimmiem svihtjemeheaptoepolitihkeste evtiedidh.

Skydda dig och andra på engelska, Protect yourself and

---> julevsámegiella. ---> åarjelsaemien  Åarjelsaemien gïele lea gaarvaneminie. Eah dan jïjnjesh åarjelsaemien dajvesne gieh saemesth. Dannasinie manne dan soe aavone ahte sïjhth dov gïeleb  Åarjelsaemien gïele. Åarjelsaemien gïelen sojjehtimmie-goerh / Sydsamiska böjningsmönster. Verb · Substantiv · Sammanställning av omljud. Baakoeseerkeme  Historical Linguistics, Etymology, Comparative Linguistics, Chinese linguistics · Åarjelsaemien gïele goh dïhte jillemes Uralsken gïele: båaries, orre jïh rovnegs  Åarjelsaemien gïele akte dej mov åajvahkommes gyhtjelassh.

Dagke datne sæjhta viehkiehtidh jarkoestæjj Åarjelsaemien MediaWiki, vaadtsa daesnie jih dåerede bïhkedidh. Inspirerande och mer personliga lekmiljöer är resultatet då konstnärerna Jenny Berntsson och Ruben Wätte tillsammans med barn och unga utvecklar nya platser i Örebros parker. Sametingets ordboksfunktion bygger på: Per-Martin Israelssons sydsamiska ordbok som Sametinget gav ut i reviderad och utökad upplaga 2015, Nils-Olof Sortelius lulesamiska ordbok som publicerades redan år 2005 som en sökbar ordbokstjänst på vår webbplats. Sami meridional; Åarjelsaemien gïele; Tipus: llengua, llengua viva i llengua severament amenaçada: Ús; Parlants nadius: 600 (1992 ): Parlat a: Hedmark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, comtat de Dalarna, Comtat de Jämtland i Comtat de Västerbotten User, Åarjelsaemien gïele, Total, % Åarjelsaemien gïele, Followers, Following, Last Tweet. 1, guektiengieline, 464, 11565, 4.0, 1773, 631, 2021-04-04 23:40:26.